Wij zijn met bouwverlof vanaf zaterdag 13/07 t.e.m. maandag 5/08.

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Behoudens een uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten,
onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden en beroepsgebruiken.

Art.1. - Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die het order heeft gegeven. Onder leverancier diegene die het order heeft aanvaard.

Art.2. - Alle ontwerpen, tekeningen, stalen, e.d. blijven eigendom van de leverancier. Indien er geen overeenkomst wordt aangegaan, kunnen deze worden aangerekend.

Art.3. - Offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.
Zij zijn aan herziening onderhevig volgens de gangbare indexatieformules wanneer lonen en/of prijzen van grondstoffen stijgen.
Genoemde formules en/of berekeningswijzen worden aan de opdrachtgever op zijn eerste verzoek toegezonden.
Offertes worden steeds opgemaakt zonder vermelding van taksen welke steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.

Art.4. - Bij samengestelde offertes kunnen eenheidsprijzen herzien worden wanneer de opdrachtgever wijzigingen aan één of meerdere elementen van deze offerte laat doorvoeren.

LEVERINGSTERMIJNEN

Art.5. – Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting vermeld en zijn niet bindend.
Vertraging in levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.
Indien leveringstermijnen uitzonderlijk toch nadrukkelijk werden vastgelegd en niet kunnen worden nagekomen omwille van overmacht,
dan kan de leverancier hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Worden onder meer aanzien als gevallen van overmacht:
alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen,
of die een buitensporige bezwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen.
Zij ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval,
hetzij de verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten,
zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden o.m. als dusdanig beschouwd:
oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out zowel bij leverancier als toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbrekingen van transportmiddelen,
bevoorradingsmoeilijkheden van grondstoffen, materialen en energie en beperkingen en verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Art.6. – Zonder bijzondere bepalingen dienen alle goederen bij afhaling of levering te worden betaald.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Art.7. – Aankopen en verkopen gesloten door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging door de leverancier.

Art.8. – De goederen worden verzonden ten koste, ten laste en voor risico van de bestemmeling.
In geval van beschadiging, vertraging, geheel of gedeeltelijk verlies van de verzonden goederen, moet de koper zijn rechten doen gelden tegen de vervoerder.

Art.9. – De verzendingen door ons uitgevoerd, worden gedaan tot de plaats van bestemming of tot de werf,
voor zover de bestemmingsplaats bereikbaar is met de volle vervoerde vracht.
We behouden ons het recht voor om te lossen op de plaats waar de openbare weg eindigt.
Leveringen geschieden in regel gelijkvloers met kraan vrachtwagen.

Art.10. -  De verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt zich tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.

KLACHTEN

Art.11. – Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen vanaf het ontdekken van het gebrek geschieden.
Indien de opdrachtgever weigert de artikelen in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen na ontvangst van de verzendnota of van een gelijkwaardig document.
Bij gebrek aan deze documenten, vanaf ontvangst van de factuur.
et ontbreken van een klacht binnen deze termijn impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen.

BETALING

Art.12. – Alle rekeningen en/of facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag, zoals overeengekomen en ter woonplaats van de leverancier.
Bij levering dienen alle goederen ten minste één week voor de levering betaald te zijn via overschrijving.
Bij afhaling dienen alle facturen ter plekke met debetkaart betaald te worden.
Het ontbreken van betaling op de vervaldag van rekeningen en/of facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op.
Deze laatste is vastgesteld op 10% per jaar. Daar komt een schadevergoeding bij,
conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 100 excl. BTW.

Art.13. – In geval van levering op afroep wordt het bedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Art.14. – In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zullen voor alle facturen waarvan de betaling op de vervaldag niet is geschied, de toegestane termijnen vervallen.
Al deze facturen zijn onmiddellijk invorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen van art.12.

Art.15. – Bij annulering van de bestelling door de opdrachtgever wordt het volledige bedrag van de bestelling gefactureerd.
Bijkomend wordt een annuleringskost van 15% van het totaalbedrag van de factuur aangerekend, met een minimum van € 100 excl. BTW.

Art.16. – De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn.
De risico’s die de goederen evenwel kunnen lopen, vallen na terbeschikkingstelling volledig ten laste van de opdrachtgever.

Art.17. – Terugname van goederen is in geen geval mogelijk behoudens na onderling akkoord. Dergelijk akkoord moet schriftelijk vastgelegd zijn.

Art.18. – In geval van het overschrijden van de afgesproken leverings- of afhalingstermijn door de opdrachtgever van het order met meer dan twee maanden, zal het order gefactureerd worden.
Na deze termijn worden de goederen van betreffend order opgeslagen aan een stockagekost van € 7,5/m² excl. BTW per begonnen termijnblok van 6 maanden.

BEVOEGDHEID

Art.19. – Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Mechelen of Leuven; bepaald door Serry TNP n.v.