Bouwverlof 2023: Serry is gesloten van 8 t.e.m. 30 juli.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden.

ALGEMENE BEPALINGEN.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeen- komst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en over- eenkomsten, onderworpen aan de hiernavermelde algemene voor- waarden en beroepsgebruiken.

Art.1.- Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan diegene die het order heeft gegeven, onder leverancier diegene die het order heeft aanvaard.
Art.2.- Indien er een prijsofferte wordt opgemaakt, zonder nadien de bestelling toe te vertrouwen, zal er een forfaitair bedrag van € 12,40 aangerekend worden voor de kosten van opmaak van deze offerte.
Art.3.- Het overhandigen aan de leverancier van een model, kopie e.d. met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan de leverancier de uit- voering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aanwijzende titel.
Art.4.- Offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig volgens de gangbare indexatieformules wanneer de lonen en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Genoemde formules en/of berekenings- wijze worden aan de opdrachtgever op zijn eerste verzoek toegezon- den. De offertes worden steeds opgemaakt zonder vermelding van taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.
Art.5.- Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte, van de voor het geheel opgegeven prijs.

LEVERINGSTERMIJNEN.
Art.6.- Alle bedingen betreffende leveringstermijnen worden be- schouwd als zijnde gedaan ten aanwijzende titel. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. Worden over het algemeen aanzien als gevallen van overmacht, alle omstandighe- den die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen, of nog die een buitensporige bezwaring veroor- zaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen en ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij de verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden o.m. als dusdanig beschouwd : oorlog, burgeroorlog, mobilisa- tie, onlusten, staking, lock-out zowel bij leverancier als toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorra- dingsmoeilijkheden van grondstoffen, materialen en energie en beper- kingen en verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
Art.7- Zonder bijzondere bepalingen geschieden alle afhalingen en leve- ringen betaalbaar contant.

VERANTWOORDELIJKHEDEN.
Art.8.- Aankopen en verkopen gesloten door onze agenten of verte- genwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging van on- zentwege.
Art.9.- De goederen worden verzonden ten koste, laste en op risico van de bestemmeling. In geval van beschadiging, vertraging, geheel of gedeeltelijk verlies van de verzonden goederen, moeten de kopers hun rechten doen gelden tegen de vervoerder.
Art.10.- De verzendingen door ons uitgevoerd, worden gedaan tot de plaats van bestemming of tot het werk, voorzover echter dat de aange- duide bestemmingsplaats bereikbaar is door een berijdbare weg met de volle vervoerde vracht.
We behouden ons het recht voor te doen lossen op de plaats waar de berijdbare weg eindigt. De verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt zich tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme ge- deelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere scha- devergoeding.

KLACHTEN.
Art.11.- Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na het lossen der goe- deren op hun eerste bestemmingsplaats geschieden. Indien de op- drachtgever weigert de artikelen in ontvangst te nemen, begint de ter- mijn van acht dagen te lopen nà ontvangst van de verzendnota of van een gelijkwaardig document. Bij gebrek aan deze documenten, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen door de leverancier, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de goederen en/of artikels, die geleverd werden, volledig en in hun geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdruk- kelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benuttiging van de geleverde goederen heeft eveneens de volledige aanvaarding van het geheel tot gevolg.

BETALING.
Art.12.- Alle rekeningen en/of facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag, zoals overeengekomen en ter woonplaats van de leveran- cier. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch ver- nieuwing noch afwijking mede. Niet betaling van de rekeningen en/ of facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebre- kestelling een intrest op. Deze laatste is vastgesteld op 15% per jaar. Daar komt een schadevergoeding bij, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15% op het verschuldigd factuurbedrag met een mini- mum van € 49,58.
Art.13.- In geval van levering op afroep wordt het facturatiebedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.
Art.14.- In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling op de vervaldag niet is geschied, de toegestane termijnen vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar. Dit artikel doet geen afbreuk op de bepalingen van art.12. Ieder lopend contrakt vervalt van rechtswege.
Art.15.- Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernie- tigd wordt of de uitvoering ervan voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering, waarin de bestel- ling (lonen, grondstoffen, materialen enz.) zich bevindt. Er wordt een verhoging van 15% toegepast op de waarde van het bedrag van de totale bestelling.
Art.16.- De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goede- ren nadat de sommen van de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen evenwel kunnen lopen, vallen volledig ten laste van de opdrachtgever, zodat zij ter zijner beschikking gesteld worden.
Art. 17.- Terugname van goederen kan slechts gebeuren onder volgen- de voorwaarden:
- Maximum 2 maanden na facturatie van de goederen
- Alléén indien de goederen van dezelfde nuance en caliber in voor- raad zijn in ons magazijn.
- Niet geldig voor 2e keus artikels, loten, eindereeksen. Terugname mits een kostendekking van 20% in de vorm van een tegoedbon.
Art.18.- In geval van overschrijden van de afgesproken leverings- of afhalingstermijn door de koper van het order met meer dan 2 maanden, zal uw order gefactureerd worden. Uw goederen worden nog 6 maanden na de facturatiedatum gratis in bewaring gehouden.

BEVOEGDHEID.
Art.19.- Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Mechelen of Leuven; bepaald door Serry TNP n.v.