Wij zijn met bouwverlof vanaf zaterdag 13/07 t.e.m. maandag 5/08.

Privacy Verklaring

Voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2018.


In deze privacyverklaring staat hoe SERRY TNP nv omgaat met persoonlijke informatie en uw privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze sites dan ook om ons privacybeleid regelmatig door te nemen.

Alle persoonlijke informatie (gedefinieerd als alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft, identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren, wordt onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

1. Algemeen

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door SERRY TNP nv, met maatschappelijke zetel op de Leuvensesteenweg 396, 3190 te Boortmeerbeek en ingeschreven in het HR onder nummer BE0831.041.263 (hierna "SERRY TNP nv" genoemd) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. SERRY TNP nv wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. SERRY TNP nv wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. SERRY TNP nv vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. 
Hieronder vindt u informatie over welke gegevens SERRY TNP nv verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, vroegere en toekomstige) en op alle bezoekers van deze website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

SERRY TNP nv streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer SERRY TNP nv uw persoonsgegevens verwerkt.
Voor meer informatie hieromtrent verwijst SERRY TNP nv u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die SERRY TNP nv verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende contactformulieren op onze website en die SERRY TNP nv verkrijgt van de klant zelf via email of telefonisch voor doeleinden die hieronder beschreven zijn.

SERRY TNP nv treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van SERRY TNP nv's diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door SERRY TNP nv voor zover nodig in het kader van de diensten van SERRY TNP nv.

4. Doeleinden

SERRY TNP nv verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer SERRY TNP nv daarvoor gevraagd wordt voor het uitvoeren van onze professionele diensten, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkenen.

Mits toestemming en voor zover vereist, verzamelt SERRY TNP nv persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

4.1 Om de aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze diensten dan heeft SERRY TNP nv in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die SERRY TNP nv in deze precontractuele fase over u ontvangt, gebruikt SERRY TNP nv alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij SERRY TNP nv, zal SERRY TNP nv u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

4.2 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is SERRY TNP nv wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

4.3 Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

SERRY TNP nv gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van diensten en voor administratieve doeleinden.

4.4 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is SERRY TNP nv wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan SERRY TNP nv worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

4.5 Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

SERRY TNP nv kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die SERRY TNP nv uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige dienstenportfolio en SERRY TNP nv's processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

5. Beveiliging

SERRY TNP nv streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen.
SERRY TNP nv draagt zorg voor passende technische maatregelen om vertrouwelijke persoonsgegevens te beveiligen.

Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

SERRY TNP nv's websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, websites van partners, ...) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Verklaring vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

SERRY TNP nv verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden, tenzij indien nodig voor onze dienstverlening:
Voor sommige aspecten van onze diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd en er is steeds een overeenkomst tussen SERRY TNP nv en deze derde partij conform de toepasselijke wetgeving.

Indien SERRY TNP nv op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt SERRY TNP nv uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

7. Welke rechten heeft u?

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van SERRY TNP nv, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 11 van deze Privacy Verklaring. SERRY TNP nv zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 11 van deze Privacy Verklaring.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie)
( commission@privacycommission.be).

7.1 Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van SERRY TNP nv. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt SERRY TNP nv de verwerking van die persoonsgegevens tenzij SERRY TNP nv dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.2 Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van u verwerken
 • Voor welke doeleinden wij die verwerken
 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken
 • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • Welke rechten u heeft

7.3 Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door SERRY TNP nv
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SERRY TNP nv rust

SERRY TNP nv zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal SERRY TNP nv eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door SERRY TNP nv. SERRY TNP nv kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is SERRY TNP nv bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

7.4 Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van SERRY TNP nv de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die SERRY TNP nv in staat stelt de juistheid ervan te controleren
 • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan
 • SERRY TNP nv heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van SERRY TNP nv zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door SERRY TNP nv.

7.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van SERRY TNP nv te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om SERRY TNP nv te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

8. Bewaartermijnen

SERRY TNP nv bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is SERRY TNP nv bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract.
Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9. Cookies & Webformulieren

9.1 Cookie Policy

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd). Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten. De diensten vermeld in deze paragraaf laten de eigenaar van de website toe om het webverkeer op onze website te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om het gebruikersgedrag in kaart te brengen.

A.1 Google Adwords conversietracking

Google AdWords conversietracking is een analytische dienst verstrekt door Google, Inc., die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en gebruik.
Verwerkingslocatie van Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

A.2 Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.

Google Analytics verzamelt gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt of hoe deze naar onze website gekomen is.

Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.
Verwerkingslocatie: Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en - Opt Out: Google Analytics Opt-out Browser Add-on --> https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

9.2 Webformulieren

Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers toelating aan SERRY TNP nv om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Verzamelde persoonlijke gegevens zijn: naam, e-mail, telefoon, fysisch adres en optioneel bedrijfsnaam. Voor de nieuwsbrief hebben we alleen een e-mails adres en naam nodig.

10. Verantwoordelijkheden

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

SERRY TNP nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van SERRY TNP nv.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door SERRY TNP nv enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch SERRY TNP nv behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van SERRY TNP nv en dat door de loutere mededeling van informatie aan SERRY TNP nv, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Verklaring.

Het verlenen van toegang tot een privaat gedeelte van de website van SERRY TNP nv middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door SERRY TNP nv worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

11. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Verklaring kan te allen tijde gericht worden aan:

SERRY TNP nv
Leuvensesteenweg 396
3190 Boortmeerbeek
België
Tel: +32 (0)16 60 44 89
E-mail: info@serry.be

12. Wijzigingen

SERRY TNP nv behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Verklaring aan te passen.